Sillanrakentajien tavoitteet hallitusohjelmaan 2019–2023

• Keskuskaupungeissa kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuus on nostettava 30-40 prosenttiin kokonaisasuntotuotannosta. MAL-sopimusten kestoa on pidennettävä ja ne on linkitettävä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. MAL-sopimusmenettely tulee laajentaa kaikille suuremmille kasvaville kaupunkiseuduille.

• Valtion asuntorahasto on säilytettävä valtion talousarvion ulkopuolisena rahastona. Asuntorahastolle tulee löytää uusia tulonlähteitä.

• Korkotukijärjestelmä on uudistettava ja valtion tuen määrää on lisättävä. Tuotantotuessa on huomioitava asumistrendien muutos ja tukien tulee kannustaa innovatiivisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

• Vuokrataloyhteisöillä tulee olla riittävät ja toimivat välineet sopeuttaa asuntokantaansa. Akordeja on korotettava ja tervehdyttämistoimenpiteiden piiriin pääsemistä helpotettava.

• Investointiavustuksen alin tukiluokka on nostettava 20 prosenttiin ja kaikki vammaisten asuntohankkeet tulee nostaa ylimpään tukiluokkaan.

• Asumisneuvonnan jatkuvuus on turvattava. Asumisneuvontaa tulee olla tarjolla asumismuodosta riippumatta.

• Eri asumismuotojen verotuksen tulee olla veroneutraalia. Asumisen verotuksessa tulee huomioida asukkaiden maksukyky nykyistä paremmin. Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen verotusta ei tule kiristää nykyisestä, sillä se nostaisi asumisen hintaa. Kiinteistöverossa tulee huomioida ARA-rajoituksen alaisten kohteiden erityispiirteet.


Sillanrakentajat edustaa laajasti kohtuuhintaisten ja omakustannusperusteisten vuokra-asuntojen asukkaita, kiinteistönomistajia ja muita asumisen toimijoita. Yhdessä toimijoiden asunnot muodostavat yli puolet valtion tuella rakennetusta asuntokannasta.

 

Aspa-säätiö sr

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE)

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry

Nuorisoasuntoliitto ry

Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

Vailla Vakinaista Asuntoa ry (Vva ry)

Vuokralaiset VKL ry

World Student Capital -verkosto