Tietosuoja-asetus suojaa henkilötietoja

Henkilötietojen käsittelyssä taloyhtiöissä on noudatettava tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, kun käsittely on kokonaan tai osittain automaattista tai tiedot muodostavat rekisterin osan. Tietosuoja-asetus suojaa henkilötietoja riippumatta siitä, mitä tekniikkaa tietojenkäsittelyssä käytetään.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Esimerkkejä henkilötiedoista ovat nimi, kotiosoite, meiliosoite, puhelinnumero, henkilökortin numero, auton rekisterinumero, paikannustiedot (esim. matkapuhelimen paikannustiedot), tai IP-osoite. 

Tietosuoja.fi/usein-kysyttya-taloyhtiot –sivulta löytyy alla olevan esimerkin mukaisia, asumiseen liittyviä esimerkkitapauksia, miten tietosuojaa tulee taloyhtiöissä noudattaa.

Kun asukas haluaa tarkastaa itseään koskevia tietoja, täytyykö tarkastuspyyntö tehdä aina henkilökohtaisesti isännöitsijäntoimistossa?

”Tätä ei voida vaatia, vaan rekisterinpitäjän tulee suostua myös kirjallisesti tai muulla tavalla esitettyyn, yksilöityyn tarkastuspyyntöön. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus ja velvollisuus varmistua tietojen pyytäjän henkilöllisyydestä esimerkiksi ottamalla yhteyttä asukkaaseen käyttäen rekisterinpitäjän hallussa olevia, aiemmin toimitettuja yhteystietoja (esimerkiksi soittamalla rekisteröidyn muuttoilmoituksessa ilmoittamaan puhelinnumeroon).”

Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto