Stadgar

Vuokralaiset VKL ry:s stadgar

 

 

1§ Namn och hemort

Föreningens namn är Föreningen för Hyresgäster VKL rf. Föreningens hemort är Helsingfors och verksamhetsområdet är Finland. Föreningen för Hyresgäster rf är en politiskt obunden organisation för hyresgästernas intressebevakning och rådgivning. I dessa stadgar benämns föreningen som förbundet.

 

2§ Ändamål och verksamhetsformer

Förbundets ändamål är:

 • att fungera som en sammanhållande kraft för sina medlemmar och bevaka sina medlemmars allmänna och gemensamma intressen,
 • att vägleda och stödja medlemsorganisationernas samarbete genom att främja spridningen av korrekt information i frågor som rör hyresförhållanden,
 • att upprätthålla och utveckla sina medlemmars kompetens och verka som en rådgivande organisation som främjar god hyrespraxis,
 • att fungera som sina medlemmars intressebevakare i frågor som rör bostadsförhållanden och boendekultur.
 • För att uppnå sitt ändamål genomför förbundet:
 • genom att främja bildandet av lokala hyresgästföreningar och verksamhetsnätverk över hela landet,
 • genom att erbjuda rådgivning till sina medlemmar och kunder i frågor som rör hyresförhållanden och tvistefrågor,
 • genom att företräda hyresgästerna vid statens, kommunernas och olika organisationers evenemang samt att på begäran lämna utlåtanden till myndigheter i frågor som rör hyresgästernas intressen,
 • genom att främja god hyrespraxis och utveckla denna i samarbete med hyresvärdssidan,
 • genom att försvara hyresgästernas rättigheter och livscykelperspektivet i frågor som rör samhällsplanering och byggande,
 • genom att främja trivsel och säkerhet i boendet och bostadsområdena,
 • genom att främja en invånarorienterad nybyggnad av bostäder och renovering av gamla med målet att erbjuda tillräckligt rymliga, väl planerade och utrustade hem för varje behov av bostad,
 • genom att agera initiativrikt för prisvärd bostadsproduktion och boende så att boendekostnaderna inte blir orimligt höga för någon,
 • genom att arrangera rådgivnings-, informations- och utbildningsevenemang samt seminarier och kurser,
 • genom att bedriva icke vinstdrivande publicerings-, forsknings- och informationsverksamhet samt upprätthålla kontakter via elektroniska nätverk,
 • genom att bevaka sina medlemmars intressen i alla frågor som rör hyresförhållanden och ingripa i fall av missbruk av hyresförhållanden,
 • förbundet kan vara medlem i nationella eller internationella organisationer inom sitt verksamhetsområde.

   

  För att stödja sin verksamhet kan förbundet:

 • samla in medlemsavgifter och söka bidrag och stipendier,
 • ta emot donationer och testamenten,
 • arrangera lotterier, försäljningar och insamlingar med tillstånd,
 • förvärva fast och lös egendom för sin verksamhet.

 

3§ Medlemmar

 • Förbundet kan godkänna en registrerad hyresgästförening som ordinarie medlem, vilken agerar enligt förbundets godkända stadgar och verksamhetsprogram samt främjar förbundets syfte inom sitt verksamhetsområde.
 • Även andra juridiska personer som bedriver verksamhet i linje med hyresgästernas intressen kan bli medlemmar i förbundet.
 • En stödjande medlem kan vara en juridisk person eller en privatperson som vill stödja förbundets syfte och verksamhet. En juridisk person kallas för stödjande medlem och en privatperson kallas för hyresgästmedlem.
 • En hyresgäst enligt dessa stadgar inkluderar inte bara en person som hyr en bostad, utan även den som hyr en lokal för yrkesmässig verksamhet, om verksamheten främst syftar till att säkra personens eget uppehälle.
 • En person som äger aktier som ger rätt till förvaltning av en bostad i en bostadsaktiebolag eller annan typ av bostadsförening betraktas som jämförbar med en hyresgäst om personens mål är i linje med hyresgästernas intressen.
 • Förbundets verksamhet kan också inkludera deltagande av icke-registrerade sammanslutningar av hyresgäster såsom huskommittéer och boendekommittéer, vilka godkänner förbundets verksamhetsprinciper, om det inte redan finns en fungerande hyresgästförening i området. Sådana sammanslutningar av hyresgäster måste ha en kontaktperson registrerad hos förbundet.
 • På förslag av styrelsen kan en person som betydande främjat förbundets verksamhet kallas till hedersordförande vid förbundsmötet.

§ 4 Medlemskapets upptagande och medlems utträde eller uteslutning

 • Beslut om att ta in medlemmar fattas av föreningens styrelse efter ansökan,
 • Medlemmen har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen eller dess ordförande, eller genom att meddela utträdet för införande i förbundsmötets protokoll,
 • Utträdet träder i kraft vid utgången av det kalenderår då utträdesanmälan lämnats in,
 • Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller på annat sätt underlåter att fullgöra de förpliktelser som medlemmen åtagit sig vid inträdet, eller om medlemmens agerande, antingen inom eller utom föreningen, avsevärt skadat föreningen eller om medlemmen inte längre uppfyller medlemskapets villkor,
 • En utesluten medlem har rätt att överklaga uteslutningsbeslutet till förbundsmötet och begära att ärendet tas upp till granskning genom att lämna in ett klagomål till föreningens styrelse inom trettio (30) dagar från det att beslutet om uteslutning meddelades.

§ 5 Medlemsavgifter

 • Medlemsavgiftens storlek och inbetalningssätt fastställs av förbundsmötet eller av styrelsen som det bemyndigat,
 • Ordinarie medlemmar (medlemsföreningar) och juridiskt personer kan ha olika storlek på medlemsavgifter,
 • Stödjande medlemmar (både fysiska personer och juridiska personer) betalar den medlemsavgift som styrelsen fastställt,
 • En avträdd eller utesluten medlem betalar medlemsavgiften till slutet av det år då medlemmen har avträtt föreningen,
 • Hedersordföranden är föreningens fritidsmedlemmar

6§ Förbundsmöten

 • Beslutanderätten i förbundet utövas av företrädare för medlemsgemenskaperna som är närvarande vid förbundets möte. Dessutom kan deltagande i förbundsmötet via telekommunikation eller annan teknisk hjälpmedel ordnas av styrelsen under mötet.
 • Förbundsmötet hålls vartannat år mellan april och juni, vid en tidpunkt och plats som närmare bestäms av styrelsen.
 • Ett extra förbundsmöte sammankallas när antingen en tiondel av de röstberättigade medlemmarna anser det nödvändigt eller när hälften av medlemsgemenskaperna inlämnar ett skriftligt förslag i det syftet. Kostnaderna för mötet täcks av förbundet, som samlar in nödvändiga medel från sina medlemsgemenskaper.

7§ Kallelse till förbundsmötet

 • Medlemmarna underrättas om förbundsmötet genom en skriftlig kallelse minst två månader före mötet.
 • De ärenden som ska presenteras på förbundsmötet skickas till medlemmarna i den form som föreslås av styrelsen minst två veckor före förbundsmötet.

8§ Representation och rösträtt på förbundsmötet

Representationen bestäms baserat på antalet medlemmar som betalat sina avgifter under det föregående året enligt följande:

 

För hyresgästföreningen, vars medlemsantal är:

mindre än 100                        1 representant 

100 - 199                                2 representanter 

200 - 399                                3 representanter 

400 - 999                                4 representanter 

1.000 - 2.999                          5 representanter 

3.000 - 9.999                          6 representanter 

10.000 eller fler                      7 representanter

 

För andra gemenskaper, vars medlemsantal är: 

mindre än 50.000                    1 representant 

50.000 - 99.999                       2 representanter 

100.000 - 199.999                  3 representanter 

200.000 - 499.999                  4 representanter 

500.000 eller fler                     7 representanter

 

Andra gemenskaper har rätt att sända 1 representant. Representanten måste ha en fullmakt från medlemsorganisationen. Varje representant har en röst.

Dessutom:

 • Förbundets styrelse har rätt att kalla in stödmedlemmar och samarbetspartners som observatörer till mötet.
 • Äraordförande och inbjudna observatörer har närvaro- och talerätt vid mötet, men inte rösträtt.

9§ Styrelsen

 • Förbundets angelägenheter sköts av en styrelse som består av ordförande och vice ordförande som väljs på förbundsmötet, samt 5-8 andra ordinarie medlemmar och 3-5 ersättare.
 • Styrelsens mandatperiod sträcker sig mellan förbundsmötena.
 • Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden, eller på initiativ av verkställande direktören, när de anser det nödvändigt eller när minst hälften av styrelsens medlemmar kräver det.
 • Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de ordinarie medlemmarna är närvarande.
 • Beslut fattas med absolut majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, men vid val avgör lottning.
 • Styrelsen utser och avsätter de personer som behövs för förbundets verksamhet samt beslutar om deras arbetsvillkor.
 • Styrelsen kan tillsätta arbetsutskott och andra stödorgan för att förbereda beslutsförslag och utföra andra uppgifter som styrelsen anvisar.

10§ Förbundets årsberättelser och räkenskaper

 • Styrelsen upprättar årligen en årsberättelse om förbundets verksamhet senast vid utgången av februari.
 • Förbundets bokföring sköts av den person eller det revisionsbyrå som styrelsen utser.
 • Räkenskaperna avslutas per kalenderår och den avslutade årsredovisningen med bilagor ska lämnas till revisorerna före utgången av februari och revisorerna ska återlämna sina utlåtanden senast den 15 mars.
 • Styrelsen ska lägga fram årsberättelser och räkenskaper, inklusive revisorernas utlåtande, för förbundsmötet även för de år då inget förbundsmöte hålls.
 • Det är förbundsmötet som slutgiltigt godkänner räkenskaperna.

11§ Förbundsmötet

Följande ärenden behandlas vid förbundsmötet:

 1. mötets öppnande
 2. val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov rösträknare
 3. konstaterande av mötesdeltagarna och rösträtterna baserat på fullmakter som har överlämnats enligt styrelsens beslut
 4. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
 5. godkännande av mötets föredragningslista som arbetsordning
 6. presentation av årsberättelser för förbundsmötesperioden
 7. presentation av årsredovisningar och revisorernas utlåtanden för förbundsmötesperioden
 8. beslut om godkännande av årsberättelserna
 9. beslut om godkännande av årsredovisningarna och ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga
 10. presentation av förbundets verksamhetsprogram och budget för kommande förbundsmötesperiod
 11. godkännande av verksamhetsprogrammet och budgeten för kommande förbundsmötesperiod
 12. beslut om medlemsavgifternas storlek
 13. beslut om mötesarvoden och andra ersättningar för styrelsemedlemmar
 14. beslut om revisorsarvoden
 15. val av förbundets ordförande, vice ordförande samt 5-8 ordinarie och 3-5 ersättare till styrelsen
 16. val av revisor och vice revisor
 17. behandling av ärenden som medlemmarna har lagt fram och styrelsens utlåtande om dessa
 18. beslut om kallelse till förbundsmöte enligt paragraf 7 i stadgarna
 19. behandling av övriga ärenden som kan uppkomma
 20. mötets avslutande

12§ Underteckning

 • Förbundets namn skrivs av styrelsens ordförande eller verkställande direktör, vardera ensamt. Styrelsen kan också utse någon annan person att ensam skriva förbundets namn.

13§ Övriga bestämmelser

 • Styrelsen ska noggrant förbereda ärenden som ska beslutas av förbundet och sträva efter enhetlighet i alla frågor som rör förbundets principer.
 • Vid sammansättningen av förvaltningsorganen ska förbundet sträva efter att inkludera tillräckligt med personer som har kunskap om bostadspolitik och bostadsförhållanden.

14§ Sääntöjen muuttaminen

 • Beslut om ändring av stadgarna och upplösning av förbundet ska fattas på ordinarie eller extraordinärt förbundsmöte med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av de avgivna rösterna. För att beslutet om upplösning av förbundet ska träda i kraft krävs också att ett nytt möte hålls inom två månader och att beslutet godkänns med minst 2/3 av de avgivna rösterna.
 • Om förbundet upplöses eller avvecklas ska eventuellt överskott av tillgångar överlämnas enligt beslut vid förbundsmötet för att främja ändamålen som anges i dessa stadgar.

15§ Jäsenoikeudet

Uppnådda medlemsrättigheter förblir gällande.