Uppsägning av hyresavtal

Uppsägningav hyresavtalet


Uppsagningsannons av hyresavtalet

Enlight lagen måste hyresavtalet sägas upp skriftligt och annonsen måste levereras tillmottagarenbevisligt.

En e-post eller sms-meddelande är också skriftlig, om det kan inte vara ändrat i efterhandoch annonsen kan vara sparad.

Att levererabevisligen menar, att man kan bevisa att man har levererat annonsen. Bar e-post är inte tillräckligt, liksom ett brev som har baradrypats i postluckan. Annonsen har levererats bevisligen, om mottagarenkvitterar at hen har mottagat den, eller om en tredje person harvittnat mottagningen. Vittnenborde vara någonutomstående, till exempel en granne ellergårdskarlen. Också ett brev som är skickat med mottagningsbeviset är laglig, om mottagarenhämtar brevet.

Det är möjligt att leverera annonsen via utmaningsmannen. Användningen av utmaningsmannen kan vara ett gott alternativ, om du inte kannåhyresvärden. Utmaningsmannen tarcirka 70 euro för att leverera avskedsannonsen (du kan hitta aktuella information på www.oikeus.fi). Problemet med utmaningsmannen kan vara, att utmaningsmannen kanske inte kan leverera annonsen strax. 

Vi har gjort en färdig form för avskeden. Fyll i och leverera till hyresvärden. (Formen är på finska)Vuokra-asunnon irtisanomislomake.pdf(460 kB)


Lagliga uppsägningstider

När hyresvärden sägar upp avtalet


I hyresförhållanden som harpågått under ett åruppsägningstiden är tre månader.

I hyresförhållanden som har pågått över ett år äruppsäkningstiden sex månader.

Uppsägningen måste levereras skriftligt och bevisligen. Annonsen måste också innehålla grundan för uppsägningen och tidspunkten när avtaletslutar.


När hyresgästen sägar upp avtalet

Oberoende av pågående av hyresförhållanden är uppsägningstiden en månad.

Uppsägningen måste levereras skriftligt och bevisligen, men hyresgästen behöver inte en grunda för att säga upp avtalet.


I underuthyresförhållanden

I underuthyresförhållanden är uppsängingstider för underhyresvärden:

En månad, när hyresförhållanden har pågått under ett år

Tre månader, när hyresförhållanden harpågått över ett år


För underhyresgästen:

Alltig 14 dagar.


När börjar uppsägningstiden?

Uppsägningstiden börjar alltid vid slutan av månaden, om annat har inte varit avtalat. Till exempel, om hyresvärden hämtarannonsen från Posten denandramaj (2.5.) börjar uppsägningstiden den sista dagen i maj (31.5.) och därefter slutar avtalet den sista juni (30.6.)