Rätt att häva hyresavtalet

På bordet framför fönstret finns en kaktus.

Hyresgästens rätt att häva hyresavtalet

Hyresgästen har rätt att häva hyresavtalet:

1.) om han inte tar över lägenheten vid den överenskomna tiden och detta orsakar hyresgästen stora besvär;

2.) om lägenheten inte är i överenskommen skick i början av hyresgästen;

3.) om användningen av lägenheten utgör en uppenbar hälsorisk;

4.) om lägenheten eller en del av den har fallit utanför hyresgästens kontroll.


Hyresgästen kan häva hyresavtalet om han inte får kontroll över lägenheten vid den överenskomna tiden och detta medför betydande besvär för hyresgästen. Kontraktet kan sägas upp före det överenskomna datumet om det är uppenbart att det kommer att bli en försening med att få kontroll över lägenheten. Ett exempel är byggnadsarbetena, som fortfarande pågår dåligt.

Hyresgästen har rätt att häva avtalet om lägenheten inte är i överenskommen skick i början av hyresgästen. Rätten att häva finns också när lägenheten blir i dåligt skick under hyresavtalet av en anledning utanför hyresgästens kontroll och hyresvärden inte vidtar omedelbara åtgärder efter att ha fått information om bristen. Fel måste vara väsentliga, så mindre defekter och brister uppfyller inte nedmonteringskriterierna.

Hyresgästen har också rätt att häva när användningen av lägenheten utgör en uppenbar hälsorisk. Hyresgästen måste kunna bevisa faran för lägenhetens hälsa. Det är tillrådligt att få en hälsoinspektörs uttalande om lägenheten.

Hyresgästen har rätt att häva upp hyresavtalet inom en månad efter det att lägenheten eller en del av den fallit ur hyresgästens kontroll. Förlusten av kontroll måste vara väsentlig för hyresgästen.
 

Hyresvärdens rätt att häva hyresavtalet

Hyresvärden har rätt att häva hyresavtalet, om

1) hyresgästen underlåter att betala hyran inom stadgad eller avtalad tid,

2) hyresrätten överlåts eller lägenheten eller en del av den annars upplåts för att användas av någon annan och detta sker i strid med denna lag,

3) lägenheten används för något annat ändamål eller på något annat sätt än som förutsattes då hyresavtalet ingicks,

4) hyresgästen för eller tillåter ett störande liv i lägenhet,

5) hyresgästen vanvårdar lägenheten, eller om

6) hyresgästen i lägenheten bryter mot vad som stadgas eller bestäms för bevarande av hälsa eller ordning.


Om det förfarande som utgör en hävningsgrund är av ringa betydelse, föreligger dock inte rätt att häva hyresavtalet.

Parterna i hyresavtalet har också rätt att häva hyresavtalet även om den överenskomna säkerheten inte har ställts inom tidsfristen. Rätten att häva är upp till den part till vars säkerhet säkerheten ställs. Ovanstående gäller oftast i situationer där hyresskyddet betalas.

Före meddelandet om rivning är hyresvärden skyldig att ge hyresgästen en skriftlig varning som anger orsaken till störningen och hur störningen har inträffat.


Meddelanda om hävning av hyresavtalet

En hyresvärd eller hyresgäst som vill utnyttja den i denna lag stadgade rätten att häva hyresavtalet skall lämna ett skriftligt hävningsmeddelande. I det skall nämnas hävningsgrunden och tidpunkten när hyresförhållandet upphör, om avsikten är att hyresförhållandet skall upphöra senare än vid tidpunkten för delgivningen av hävningsmeddelandet.

Hävningsmeddelandet skall delges bevisligen. Alternativ inkluderar hyresvärdens signatur på det fysiska landningsmeddelandet, användningen av ett postkvitto eller användningen av en foged.


Tillbaka till början