Underhållsplikten

På ett träbord finns olika verktyg.

Man bör komma ihåg att hyresgästen inte har rätt att utföra reparationer eller förändringar i lägenheten utan hyresvärdens tillstånd. Det är möjligt för hyresvärden och hyresgästen att komma överens om reparationer och förändringar eller underhållsåtgärder som ska utföras i lägenheten.

Hyresgästen har trots detta rätt att efter att ha fått information om detta åtgärda ett väsentligt fel i lägenheten som inte har reparerats av hyresvärden. I så fall kan hyresgästen åtgärda felet på hyresvärdens bekostnad. Hyresgästen ska se till att reparationskostnaderna förblir skäliga. Om felet i lägenheten beror på att byggnaden inte är färdig eller om myndigheten har förbjudit användningen av lägenheten, har hyresgästen inte rätt att avhjälpa felet på hyresvärdens räkning.

Vid akuta skador på lägenheten har hyresgästen alltid rätt att vidta åtgärder för att förhindra eller begränsa skadan.

Hyresvärden har rätt att omedelbart utföra ett underhållsarbete eller reparations- eller ändringsarbete på hyreslägenheten, som inte kan överlåtas utan att skada lägenheten. Ett underhållsarbete eller reparations- eller ändringsarbete som inte medför väsentlig olägenhet eller störning för användningen av lägenheten får också utföras om hyresvärden meddelar hyresgästen senast 14 dagar innan arbetet inleds.

Om hyresvärden vill utföra fler arbeten i lägenheten, vilket medför hyresgästen betydande olägenheter vid användningen av lägenheten, ska hyresgästen underrättas om detta reparations- eller ändringsarbete senast sex månader innan arbetet påbörjas. I detta fall har hyresgästen rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar från mottagandet av meddelandet när detta reparations- eller ändringsarbete tidigast kan utföras.


Hyresgästens och hyresvärdens skyldigheter i fråga om underhåll

 

Hyresvärden ska se till att det reparations- eller ändringsarbete som hyresvärden utför inte orsakar hyresgästen större olägenhet eller störning än vad som är nödvändigt för att utföra verksamheten.

Hyresgästen är skyldig att omedelbart underrätta hyresvärden om sådana brister eller skador i lägenheten, som hyresvärden ansvarar för. Detta meddelande måste göras omedelbart i det fall att reparationen måste utföras utan dröjsmål, för att förhindra ytterligare skada.

Hyresgästen är också skyldig att meddela hyresvärden om lägenheten står tom under en längre tid. En sådan situation kan till exempel uppstå om hyresgästen åker på en lång semesterresa eller flyttar tillfälligt till annan ort, till exempel på grund av arbete. Hyresvärden ska också tillåtas tillträde till lägenheten.

Om hyresgästen underlåter att uppfylla denna anmälningsskyldighet svarar hyresgästen för den skada som försummelsen orsakat.

Hyresgästen är också skyldig att vårda lägenheten noggrant. Om hyresvärden ansvarar för lägenhetens skick och underhåll, ansvarar inte hyresgästen för det normala slitage på lägenheten som orsakas av att lägenheten används. Läs mer på sidan Normal nötning i lägenheten.

Hyresgästen är skyldig att ersätta hyresvärden för skador som hyresgästen vållar lägenheten uppsåtligen eller av förummelse eller annan oaktsamhet. Hyresgästen är på motsvarande sätt skyldig att med hyresgästens tillstånd ersätta hyresvärden för skada som orsakas lägenheten av en person som vistas i lägenheten.
 

Hyresgästs och hyresvärds rättigheter avseende underhåll av lägenheten

Hyresgästen har rätt att antingen bli befriad från att betala hyra eller få en skäligen sänkt hyra för den tid lägenheten inte kunnat användas, eller för vilken lägenheten inte varit i erforderligt eller överenskommet skick. Läs mer på sidan Nedsättning av hyra.

Hyresgästen har även rätt till ersättning för eventuell olägenhet eller skada som orsakas av hyresvärdens underhålls-, reparations- eller ändringsarbete eller försummelse. Denna rätt att få ersättning från hyresvärden föreligger inte i en situation där hyresvärden kan visa att förseningen med att tillhandahålla lägenheten eller lägenhetens bristfälliga skick inte har orsakats av hyresvärdens handling, underlåtenhet eller annan försummelse. Om reparations- eller ändringsarbetet har behövts utföras på grund av skada som hyresgästen är ansvarig för, har hyresgästen inte rätt till ersättning från hyresvärden.

Hyresvärden har rätt att gå in i lägenheten vid en tidpunkt som passar hyresgästen för att kontrollera lägenhetens skick och skötsel. Hyresvärden har rätt att ta sig in i lägenheten utan dröjsmål, men tidpunkten måste överenskommas med hyresgästen.


Tillbaka till början