Litteratur

 

I Kiinteistöalan Kustannus sortiment finns ett omfattande urval av läsning för dem som är intresserade av hyresfrågor. Vi har samlat ett antal verk som hjälper dig att fördjupa dina kunskaper inom hyresboende. Böckerna kan köpas i välsorterade bokhandlar samt i Kiinteistöalan Kustannus egen webbutik på www.kiinkust.fi/kirjakauppa.

Dessutom kan du enkelt hitta olika formulär, exempelvis för hyresavtal för bostäder, i formulärtjänsten på Kiinteistöalan Kustannus webbplats.

 

Hyvä vuokrasuhde - käytännön opas asunnon vuokrauksesta

(Virpi Hienonen, Helena Kinnunen ja Anne Viita)

En tredjedel av finländarna bor på hyra. Å andra sidan äger många en lägenhet som en investering och hyr ut den. En fungerande och förtroendefull hyresrelation är till fördel för både hyresgästen och hyresvärden.

Hyvä vuokrasuhde är en tydlig praktisk guide för att hyra ut bostäder och hantera hyresförhållandet på ett rättvist sätt från både hyresgästens och hyresvärdens synvinkel. Guiden är även användbar för hyresrätter som omfattas av aravafinansiering.

Boken har skrivits i samarbete med experter från Fastighetsförbundet i Finland, Vuokralaisten keskusliitto och RAKLI. Guiden tar hänsyn till rekommendationerna i God hyressed (2008).

 

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

(Aki Kanerva och Petteri Kuhanen)

Den andra, uppdaterade upplagan från 1995. I verket kommenteras lagstiftningen om hyra av bostadslägenheter (31.3.1995/481) paragraf för paragraf. Boken innehåller ett omfattande urval av rättsfall: alla beslut från hovrätterna och Högsta domstolen som har meddelats under lagens gällande tid har granskats noggrant och en stor del av dem har kommenterats i boken. Dessutom har de beslut från den tidigare lagen valts ut som fortfarande är relevanta under den nya lagens tid.

Boken beskriver också rättspraxisen i hyresärenden efter avvecklingen av bostadsrättigheter. Dessutom finns det ett eget avsnitt i boken om den förnyade vräkningsprocessen enligt utsökningslagen och om beslag. Likaså förklaras de förnyade bestämmelserna om preskription av fordringar.

Lagen om uthyrning av bostadslägenheter är en kunnig, begriplig och grundlig lagkommentar som lämpar sig lika bra för stora som små hyresvärdar, varje hyresgäst och yrkesverksamma som arbetar med hyresärenden.

 

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta

(Ari Kanerva och Petteri Kuhanen)

När lagstiftningen om hyresrätter uppdaterades, antogs en separat lag för affärslokaler. Denna kommentar är utformad för att underlätta tolkningen av lagen och guida båda parterna mot problemfria hyresförhållanden. Förutom kommentarer till paragraferna innehåller boken en kort historisk översikt samt beskrivningar av rättegångsförfaranden och mallar för ifyllda kontraktsblanketter.

I denna tredje upplaga har ett stort antal avgöranden som klargör problem i samband med hyresförhållanden för affärslokaler sammanställts. Särskilt har nya avgöranden kommit från hovrätterna. Förutom nya fall har äldre fall från hovrätterna under hela lagens giltighetstid valts ut och lagts till som konkreta exempel i kommentaren.

Själva lagen om hyra av affärslokaler har endast genomgått små förändringar, men det har skett betydande reformer i annan lagstiftning som påverkar ämnet. De viktigaste av dessa är avskaffandet av bostadsrätter och de följande förändringarna i rättegångsförfarandet, förnyelsen av preskriptionsreglerna och den uppdaterade vräkningsprocessen. I dessa avseenden har boken helt omarbetats. Även de mallformulär som finns som bilaga till boken har uppdaterats.

Författarna, Ari Kanerva och Petteri Kuhanen är bland de främsta experterna på hyreslagstiftning. Boken "Laki liikehuoneiston vuokrauksesta" är en viktig handbok för alla som hanterar hyresfrågor gällande affärslokaler.