Tvistlösning

Vid konflikter som rör hyresförhållanden finns det flera sätt att hitta en lösning. Att förhandla om saken och komma överens är definitivt den mest fördelaktiga och flexibla lösningen för parterna.

Vid meningsskiljaktigheter eller tvister är det alltid bra att kontrollera hyresavtalet, där det kan finnas mer information om saken.

Tolkningen av avtalsvillkoren kan vara oklar för parterna, och då kan man kontakta rådgivande organisationer för ytterligare information (Hyresgästföreningen, Finlands Hyresvärdar). När du ringer för rådgivning, ha avtalet till hands eftersom det kan behövas.

Om parterna inte kan komma överens trots rådgivning, kan ärendet tas upp i tingsrätten eller prövas av Konsumenttvistenämnden.

 

 

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen ger konsumenter och näringsidkare information och rådgivning om konsumentrelaterade frågor samt konsumentens rättsliga ställning.

 

 

Konsumenttvistenämnden

Till Konsumenttvistenämnden kan följande ärenden inte tas upp:

 • Tillfällig överlåtelse av bostaden till annan person
 • Överlåtelse av hyresrätten till en familjemedlem
 • Fortsättning av hyresförhållandet vid hyresgästens död
 • Ogiltigförklaring av uppsägning
 • Flytt av utflyttningsdatum
 • Andrahyresgästs rätt att fortsätta hyresavtalet

När man vill ta ärendet till Konsumenttvistenämnden finns de nödvändiga formulären på www.kuluttajariita.fi:

Handläggningen av ärenden i konsumenttvistenämnden sker enligt följande:

 1. Den klagande parten lämnar in ett skriftligt klagomål, som registreras vid ankomst.
 2. En föredragande sätter sig in i ärendet och skickar en begäran om svar till motparten (innehåller en kopia av ditt klagomål).
 3. Motpartens svar skickas till dig.
 4. Ditt svar skickas till motparten.
 5. Nämnden skaffar vid behov eventuella expertutlåtanden.
 6. Föredraganden utarbetar ett lösningsförslag för den avdelning som behandlar ärendet.
 7. Avdelningen beslutar om en lösningsrekommendation vid sitt möte.

Konsumenttvistenämnden är ett kostnadseffektivt sätt att hantera ärenden.

 

 

Tingsrätten

En tvist blir anhängig när en skriftlig stämningsansökan från käranden anländer till tingsrättens kansli.

I stämningsansökan anger käranden vad han kräver av svaranden och på vilka grunder. Stämningsansökan ska åtföljas av det avtal eller annat dokument som kravet grundar sig på.

Efter att ha granskat stämningsansökan utfärdar handläggaren en stämning, där svaranden uppmanas att inom en viss tid skriftligen svara på kraven.

Tingsrätten skickar stämningen till svaranden per post eller låter en stämningsman leverera den.

 

Om svaranden bestrider käromålet, fortsätter handläggningen med muntlig förberedelse. Detta sker vid ett förberedelsesammanträde dit parterna i tvisten kallas.

ELLER

om inget svar har inkommit, avgör tingsrätten ärendet utan fortsatt förberedelse. I detta fall kallas avgörandet för en tredskodom och meddelas i tingsrättens kansli utan att käranden eller svaranden behöver kallas till ett sammanträde.

 

 

Huvudförhandling i tvistemål

I början av huvudförhandlingen redogör ordföranden för vad som framkommit under förberedelsen och vad parterna har yrkat. Därefter ska käranden och svaranden i tur och ordning mer detaljerat motivera sina krav.

 

 

Avgörande i tvistemål

I ett tvistemål meddelas avgörandet antingen direkt efter förhandlingen eller senare på kansliet, där parterna kan ta del av det. Avgörandet kallas dom eller beslut.

Den som är missnöjd med avgörandet kan överklaga det till hovrätten.