Vuokrasopimuksen purku

Ruukkukaktus

Vuokrasopimus voidaan purkaa vain laissa määritetyillä purkuperusteilla.
 

Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus

Pähkinänkuoressa
Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus:

1.) jos hän ei saa huoneistoa hallintaansa sovittuna ajankohtana ja tästä aiheutuu vuokralaiselle olennaista haittaa;
2.) jos huoneisto ei ole sovitussa kunnossa vuokrasuhteen alkaessa;
3.) jos huoneiston käyttäminen aiheuttaa terveydelle ilmeistä vaaraa;
4.) jos huoneisto tai osa siitä on joutunut pois vuokralaisen hallinnasta.


Vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen, jos hän ei saa huoneistoa hallintaansa sovittuna ajankohtana ja tästä aiheutuu vuokralaiselle olennaista haittaa. Sopimus voidaan purkaa jo ennen sovittua ajankohtaa, jos on ilmeistä, että huoneiston hallintaan saaminen tulee viivästymään. Esimerkkinä voidaan mainita rakennustyöt, jotka ovat vielä pahasti kesken.

Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus, jos huoneisto ei ole sovitussa kunnossa vuokrasuhteen alkaessa. Oikeus purkuun on myös silloin, kun huoneisto tulee puutteelliseen kuntoon vuokrasuhteen aikana vuokralaisesta riippumattomasta syystä ja vuokranantaja ei ryhdy viivytyksettä toimenpiteisiin saatuaan tiedon puutteellisuudesta. Puutteellisuudella on oltava olennainen merkitys, joten pienet viat ja puutteet eivät täytä purkuperustetta.

Vuokralaisella on purkuoikeus myös silloin, kun huoneiston käyttäminen aiheuttaa terveydelle ilmeistä vaaraa. Vuokralaisen tulee voida näyttää huoneiston terveydelle aiheuttama vaara toteen. Suositeltavaa olisi hankkia terveystarkastajan lausunto huoneiston kunnosta.

Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus kuukauden kuluessa siitä, kun huoneisto tai osa siitä on joutunut pois vuokralaisen hallinnasta. Hallinnan menetyksellä tulee olla vuokralaiselle olennainen merkitys.

Takaisin sivun alkuun
 

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen:

1.) jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa;

2.) jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin lain asuinhuoneiston vuokrauksesta säännöksiä;

3.) jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta
tehtäessä on edellytetty;

4.) jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää;

5.) jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti; tai

6.) jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Jos purkamisperusteen aiheuttaneella menettelyllä on vähäinen merkitys, ei oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen kuitenkaan ole.

Vuokrasopimuksen osapuolilla on oikeus purkaa vuokrasopimus myös siinä tilanteessa, ettei sovittua vakuutta ole asetettu määräajassa. Oikeus purkamiseen on sillä osapuolella, jonka hyväksi vakuus asetetaan. Edellä mainittua sovelletaan useimmiten vuokravakuuden maksamistilanteissa.

Ennen purkuilmoitusta vuokranantajalla on velvollisuus antaa vuokralaiselle kirjallinen varoitus, josta käy ilmi mikä on häiriön syy ja miten häiriö on ilmennyt.

Takaisin sivun alkuun


Purkamisilmoituksen tekeminen

Vuokrasopimuksen purku on tehtävä kirjallisesti purkamisilmoituksella. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi purkuperuste ja sopimuksen purkamisajankohta, jos sopimuksen halutaan päättyvän muuna ajankohtana kuin välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiannosta.

Purkamisilmoitus on annettava tiedoksi todistettavaksi. Vaihtoehtoina ovat vuokranantajan allekirjoitus fyysiseen purkamisilmoituksen, postin saantitodistuksen käyttäminen tai haastemiehen käyttäminen.