Riitojen ratkaisu

Huoneenvuokrasuhteeseen liittyvissä ristiriidoissa on useampia teitä löytää ratkaisu. Asiasta neuvotteleminen ja yhteisymmärryksen löytäminen on osapuolten kannalta ehdottomasti edullisin ja joustavin ratkaisu.

Erimielisyyden tai riitatilanteen ilmentyessä on hyvä aina tarkistaa vuokrasopimus, josta saattaa löytyä asiaan lisätietoa.

Sopimusehdon tulkinta saattaa olla osapuolille epäselvää, jolloin voi olla yhteydessä neuvontaa antaviin järjestöihin saadakseen lisätietoja (Vuokralaiset VKL ry, Suomen Vuokranantajat SVA ry). Neuvontaan soittaessasi ota sopimus esille sillä sitä voidaan tarvita.

Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen neuvonnankaan jälkeen, voidaan asia viedä käräjäoikeuden käsiteltäväksi tai kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi.


Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta antaa kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille tietoja ja neuvontaa kuluttajalle merkittävistä asioista sekä kuluttajan oikeudellisesta asemasta.


Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ei voi viedä seuraavia asioita:

 • huoneiston luovutus väliaikaisesti toisen käyttöön
 • vuokraoikeuden siirto perheenjäsenelle
 • vuokrasuhteen jatkuminen vuokralaisen kuoltua
 • irtisanomisen julistaminen tehottomaksi
 • muuttopäivän siirtäminen
 • jälleenvuokralaisen oikeus jatkaa vuokrasopimusta

Kun haluaa viedä asian tutkittavaksi kuluttajariita lautakuntaan, löytyy osoitteesta www.kuluttajariita.fi tarvittavat lomakkeet:

Kuluttajariitalautakunnassa asioiden käsittely etenee seuraavasti:

 1. Valittava osapuoli tekee kirjallisen valituksen, joka kirjataan saapuneeksi.
 2. Esittelijä perehtyy asiaan ja lähettää vastapuolelle vastauspyyntö (sisältää kopion valituksestasi)
 3. Vastapuolen vastaus toimitetaan Sinulle
 4. Vastauksesi toimitetaan vastapuolellesi
 5. Lautakunta hankkii tarvitessaan mahdollisia asiantuntijalausuntoja
 6. Esittelijä laatii asiaa käsittelevälle jaostolle ratkaisuehdotuksen.
 7. Jaosto päättää kokouksessaan ratkaisusuosituksesta.
 8. Kuluttajariitalautakunta on edullinen tie asian hoitamiseksi.


Käräjäoikeus

Riita-asia tulee vireille, kun kantajan lähettämä kirjallinen haastehakemus saapuu käräjäoikeuden kansliaan

Haastehakemuksessa kantaja esittää, mitä hän vaatii vastaajalta ja millä perusteella. Haastehakemukseen on liitettävä se sopimus tai muu asiakirja, johon vaatimus perustuu.

Haastehakemuksen tutkimisen jälkeen käsittelijä antaa haasteen, jossa hän kehottaa vastaajaa määräajassa vastaamaan vaatimuksiin kirjallisesti.

Käräjäoikeus lähettää haasteen vastaajalle postitse tai sen tuo haastemies.

Jos vastaaja vastustaa kannetta, käsittelyä jatketaan suullisessa valmistelussa. Tämä tapahtuu valmisteluistunnossa, johon riidan osapuolet kutsutaan.

TAI

jos vastausta ei ole saapunut, käräjäoikeus ratkaisee asian valmistelua jatkamatta. Tässä tapauksessa ratkaisun nimi on yksipuolinen tuomio ja se annetaan käräjäoikeuden kansliassa ilman, että kantajaa tai vastaajaa tarvitsee kutsua oikeuden istuntoon


Riita-asian pääkäsittely

Pääkäsittelyn aluksi puheenjohtaja kertoo, mihin asian valmistelussa on päädytty ja mitä osapuolet ovat vaatineet. Sen jälkeen kantajan ja vastaajan vuorollaan pitää tarkemmin perustella vaatimuksensa.


Riita-asian ratkaisu

Riita-asiassa ratkaisu annetaan joko heti istunnon jälkeen tai myöhemmin kansliassa, jolloin ratkaisu on siellä asianosaisten luettavissa. Ratkaisun nimi on tuomio tai päätös.

Ratkaisuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta hovioikeudelta.


Takaisin sivun alkuun