Yhteishallintolaissa halutaan vahvistaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia

Yhteishallintolain uudistus on edennyt lausuntokierrokselle. Vuokralaiset ry korostaa aidon vaikuttamismahdollisuuden varmistamista.

Vuonna 1990 voimaan astuneen yhteishallintolain tarkoitus on ollut taata vaikutusmahdollisuus asumiseen yli 600 000 asukkaalle, jotka asuvat valtion tuella rakennutetuissa vuokrataloissa. Lakia halutaan uudistaa tämän päivän tarpeisiin, koska ihmisten elämäntavat ja tarpeet asumiselle ovat muuttuneet melkoisesti 30 vuodessa.

– Asukkaiden tarpeet saada tietoa asumisestaan ja vaikuttaa asioihin eivät ole mihinkään muuttuneet, mutta osallistumisen muodot ovat tänä päivänä ihan erit kuin ennen. Siksi esimerkiksi sähköisten kanavien käyttö täytyy tulla myös osaksi lakisääteistä asukasvaikuttamista, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Hallitusohjelman mukaisesti yhteishallintolain uudistuksella halutaan vahvistaa vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Vuokralaiset ry korostaa nimenomaan aidon vaikuttamismahdollisuuden lisäämistä.

– Asukkaiden kaikenlainen yhdessä tekeminen on erittäin tärkeä asia yhteisöllisyyden kehittymiseksi, mutta yhtä tärkeää on, että asukkaat pääsevät käyttämään ääntään myös päätöksenteossa, korostaa Viita.

Asukkaille pitää turvata mahdollisuus muun muassa vaikuttaa etukäteen taloudellisesti merkittäviin talotason asioihin kuten pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmiin. Viime syksyn vuokralaispäiville osallistunut asukas kiteytti ääneen asukkaiden toiveen:

– Asukkaat haluaisivat päästä vaikuttamaan etukäteen, ei vain jälkikäteen valvomaan.


Sidosryhmien ajatukset kootaan lausuntokierroksella

Lainsäädäntöneuvos Anu Karjalaisen mukaan lakiuudistuksella pyritäänkin korjaamaan tilannetta niin, että asukkaat pääsisivät vaikuttamaan ja osallistumaan päätösten valmisteluun myös isoissa yhtiöissä. Sen lisäksi asukkaille tärkeä lähiosallistuminen talotasolla säilytetään.

– Toivomme kuulevamme viimeistään lausunnoissa sidosryhmien ajatukset siitä, miten lakiesityksessä esittämämme tavoite saavutetaan.

Karjalainen uskoo, että Vuokralaiset ry:n toiveet aidosta vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä saadaan varmistettua muun muassa seuraavin keinoin:

• Yhteistyöelimen osallistumisoikeudet määritellään eli saadaan esiin oikea taso osallistua yhtiötasoiseen päätöksentekoon

• Yhteistyöelimen perustaminen asukkaiden päätettäväksi

• Asukkaille lakisääteinen oikeus yhtiötason talouden ja hallinnon valvojaan

• Laista tehdään helpompi lukea, koska se vastaa nykyistä tilannetta vuokrataloyhtiöissä ja asukkaiden on helpompi vedota oikeuksiinsa

• Toimintatapoja muutetaan siten, että omistajan on vastattava asukkaiden palautteeseen ja selitettävä, miten se on tai ei ole otettu huomioon eli vuorovaikutteisuutta korostetaan

• Asukasedustaja pääsee mukaan myös peruskorjaushankkeisiin, joita on nykyisin paljon

• ARA valvoo toiminnan toteuttamista


Yhteishallinnolle asetetaan vähimmäisvaatimukset

Uudistettavalla lainsäädännöllä yhteishallinnolle halutaan ympäristöministeriön ehdotuksen mukaan asettaa vähimmäistaso – laissa määriteltäisiin yhtäältä, mihin vuokratalojen asukkaat ovat oikeutettuja osallistumaan ja toisaalta, millaisia velvollisuuksia vuokrataloyhteisöillä tulisi olla.

Laissa säädettäisiin myös vuokrataloyhteisöjen ja asukkaiden välisten yhteistyöelinten oikeuksista osallistua koko vuokrataloyhtiötä koskevien asioiden valmisteluun. Samalla yhteistyöelinten roolia kasvatetaan, jotta ne toimisivat paremmin nykyisessä toimintaympäristössä, jossa pienet kiinteistöyhtiöt on usein fuusioitu suuriksi vuokrataloyhtiöiksi.


Nuorten vaikutusmahdollisuuksia lisätään

Vuokratalokohteiden asukastoiminta, asukaskokoukset ja asukastoimikunnat säilytetään lakiluonnoksessa tärkeänä yhteishallinnon perustasona ja niiden toimintatapoihin lisätään joustavuutta.

Asukaskokoukset valitsisivat edelleen ehdokkaat vuokrataloyhtiön hallituksen asukasjäseniksi, ja jatkossa myös 15–17-vuotiaat asukkaat saisivat äänioikeuden ja mahdollisuuden osallistua yhteishallintoon. Erityisryhmille tarkoitetuissa asuinkohteissa yhteishallinto voitaisiin jatkossa järjestää erityisryhmien tarpeet huomioiden.


Oikeus valvojan valintaan

Asukkailla olisi myös oikeus valita yhteisökohtainen talouden ja hallinnon valvoja, ja asukkaiden edustaja olisi jatkossa mukana taloyhtiöiden laajojen peruskorjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksen seurannassa.

Lakiluonnoksessa edistetään myös sähköisten toimintatapojen – esimerkiksi hybridikokousten – järjestämistä, kuitenkin asukkaiden yhdenvertaisuus huomioiden.

Valtuus yhteishallinnon toteutumisen valvontaan ja tarvittaessa uhkasakkojen langettamiseen ehdotetaan annettavaksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle.

Lausunnot luettavissa verkossa

Kaikkien toimijoiden lausunnot yhteishallintolaista on luettavissa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi (hakusana: Yhteishallintolain uudistus).

Lausunnot annetaan 18.3.2022 mennessä. Uuden lain on arvioitu astuvan voimaan ensi vuoden alussa.Takaisin sivun alkuun