Palovaroitinmuutos tähtää turvallisuuden paranemiseen

Asuntojen paristokäyttöiset palovaroittimet siirtyvät vuoden 2026 alussa rakennuksen omistajan vastuulle. Muutoksen tavoitteena on paloturvallisuuden parantaminen. Asukkaalle jää kuitenkin edelleen varoittimien testausvastuu.

Tutkimusten perusteella paloturvallisuus paranee, kun vastuu palovaroittimista siirretään asukkaan vastuulta rakennuksen omistajan eli vuokratalojen kyseessä ollessa vuokranantajan vastuulle. Omistusasuntotalossa sijaitsevan yksittäisen vuokra-asunnon osalta vastuu on taloyhtiöllä. Muutos liittyy pelastuslain uudistukseen, joka on tullut voimaan tämän vuoden alussa.

Paristokäyttöisiä palovaroittimia koskee kahden vuoden siirtymäaika, joten vuosien 2024 ja 2025 aikana varoittimet ovat vielä asukkaan vastuulla. Siirtymäaikana vuokranantajan pitää selvittää asuntoihin tarvittavien palovaroitinten määrä ja hankkia tarvittavat laitteet, jotta rakennuksen omistajan vastuu pystytään käytännössä toteuttamaan heti vuoden 2026 alusta lukien.

Muutos koskee vain paristokäyttöisiä palovaroittimia. 1.2.2009 tai sen jälkeen rakennusluvan saaneissa asuinrakennuksissa on sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä. Sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä varavirtalähteineen kuuluu perusjärjestelmänä jo nykyisin vuokranantajan vastuulle. Tältä osin vastuu säilyy ennallaan, eikä tämä muutosta käsittelevä palovaroitinohje koske sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia.

 

Omistaja vastaa hankinnoista, asentamisesta ja kunnossapidosta

Perustasoisella palovaroittimella tarkoitetaan rakennuksen omistajan asennuttamia paristokäyttöisiä palovaroittimia sekä sähköverkkoon kytketyt palovaroittimia. Vuokranantaja tai taloyhtiö vastaa tällaisten palovaroittimien hankinnasta, asentamisesta ja kunnossapidosta sekä virtalähteenä olevien paristojen tai akkujen uusimisesta. Asukkailta tulleisiin vikailmoituksiin pitää myös pyrkiä reagoimaan viivytyksettä.

Rakennuksen omistaja on velvollinen huolehtimaan myös siitä, että asunnot varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia. Asunnossa on riittävä määrä palovaroittimia, kun jokaista alkavaa 60 m2 kohden hankitaan ja asennetaan vähintään yksi palovaroitin. Jos asunnossa on useampi kerros, jokaisen kerroksen alkavaa 60m2 kohden pitää olla oma varoitin.

Jos asukas on itse hankkinut asuntoonsa lisävaroittimia, vuokranantaja ei ole niistä vastuussa.

 

Palovaroittimen takia pitää päästä asuntoon

Vuokranantajalla, taloyhtiöllä tai heidän edustajallaan on oikeus päästä huoneistoon silloin, kun se on välttämätöntä joko palovaroitinten hankinta- ja asennusvelvollisuuden tai varoitinten toimintakunnossa pitämisen takia.

Käynti huoneistossa on kuitenkin järjestettävä asukkaalle sopivana aikana, kohtuullisen ajan kuluessa, jollei työn kiireellisyys tai laatu muuta vaadi.

 

Asukas vastaa varoittimen testaamisesta

Asukas vastaa jatkossakin huoneistoonsa asennettujen palovaroittimen testaamisesta vuokranantajan tai taloyhtiön antaman ohjeistuksen mukaisesti. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) antamien ohjeiden mukaisesti riittää, että palovaroittimen testaa kerran kuukaudessa.

Asukas vastaa myös palovaroittimen tarvittavasta puhdistamisesta siivouksen yhteydessä.

Asukkaan on viipymättä ilmoitettava rakennuksen omistajalle havaitsemistaan palovaroittimien vioista kuten tilanteesta, jossa varoitin ei toimi testattaessa, varoitin antaa vääriä hälytyksiä tai varoitin on irronnut kiinnityspaikastaan.

Asukas ei saa poistaa paristoa palovaroittimesta tai palovaroitinta paikaltaan. Asukas ei liioin saa tehdä palovaroittimelle mitään toimenpiteitä, joilla haitataan palovaroittimen toimintaa.

Testaa palovaroittimesi kerran kuussa

Palovaroittimen testaaminen on yksinkertaista. Paina testinappulaa. Jos hälyttimestä pääsee kova ääni, kaikki on kunnossa. Jos ääntä ei kuulu, patteri on lopussa tai varoitin on vioittunut. Muistathan tarkistaa myös, että varoittimen parasta ennen käyttöpäivä on voimassa.

  

Lähde: Suomen Kiinteistöliitto ry:n, Kiinteistön omistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n, Suomen opiskelija-asunnot (SOA ry:n) sekä Vuokralaiset VKL ry:n yhteistyössä tuottama ohje.


Takaisin sivun alkuun