Säännöt

Avaimet

Vuokralaiset VKL ry:n säännöt

 

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vuokralaiset VKL ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena Suomi. Vuokralaiset ry on poliittisesti sitoutumaton vuokralaisten edunvalvonta- ja neuvontajärjestö. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi.

 

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Liiton tarkoituksena on:

 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja,
 • ohjata ja tukea jäsenjärjestöjen yhteistoimintaa edistämällä oikean tiedon levittämistä huoneenvuokrasuhdetta koskevissa asioissa,
 • ylläpitää ja kehittää jäseniensä osaamista ja toimii hyvää vuokratapaa edistävänä neuvontajärjestönä,
 • toimii asunto-oloja ja asumiskulttuuria koskevissa asioissa jäsentensä edunvalvojana.

Tarkoitustaan liitto toteuttaa:

 • edistämällä vuokralaisten paikallisyhdistysten ja toimintaverkoston syntymistä koko maassa,
 • tarjoamalla neuvontaa jäsenilleen ja asiakkailleen vuokrasuhteita koskevissa asioissa ja kiistakysymyksissä,
 • edustamalla vuokralaisia valtion, kuntien ja eri järjestöjen tilaisuuksissa sekä antaa pyydettäessä lausuntoja viranomaisille vuokralaisten etuja koskevissa kysymyksissä,
 • edistämällä hyvää vuokratapaa ja kehittämällä sitä yhdessä vuokranantajatahojen kanssa,
 • puolustamalla vuokralaisten oikeuksia ja elinkaariajattelua yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä asioissa,
 • edistämällä asumisen ja asuinalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta,
 • edistämällä asukaslähtöisesti uusien asuntojen rakentamista ja vanhojen kunnostamista tavoitteenaan riittävän tilava, suunnittelultaan ja varustukseltaan hyvä koti jokaiselle asunnontarvitsijalle,
 • toimimalla aloitteellisesti kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja asumisen puolesta niin, etteivät asumiskustannukset nouse kenenkään osalta kohtuuttomiksi,
 • järjestämällä neuvontatoimintaa, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä seminaareja ja kursseja,
 • harjoittaa voittoa tavoittelematonta julkaisu-, tutkimus- ja tiedotustoimintaa sekä yhteydenpitoa sähköisen verkon kautta,
 • valvomalla jäsenistönsä etuja kaikissa vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa sekä puuttumalla vuokrasuhdetta koskeviin väärinkäytöksiin,
 • liitto voi kuulua jäsenenä alansa kansallisiin tai kansainvälisiin järjestöihin

Toimintansa tukemiseksi liitto:

 • kerää jäsenmaksuja ja voi hakea avustuksia ja apurahoja,
 • voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
 • järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianomaisen luvan saatuaan,
 • voi toimintaansa varten omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

3§ Jäsenet

 • liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity vuokralaisyhdistys, joka toimii liiton hyväksymien sääntöjen ja toimintaohjelman mukaisesti sekä edesauttaa liiton tarkoituksen toteuttamista toiminta-alueellaan,
 • liiton jäseneksi voi liittyä myös muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminnan tarkoitusperät ovat sopusoinnussa vuokralaisten etujen kanssa,
 • kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa. Yhteisöä kutsutaan liiton kannatusjäseneksi ja yksityistä henkilöjäsentä vuokralaisjäseneksi,
 • vuokralaiseksi katsotaan näissä säännöissä, paitsi asuinhuoneiston, myös ammatinharjoittamiseen tarkoitetun huoneiston vuokraaja, mikäli hänen toimintansa tarkoittaa lähinnä hänen henkilökohtaisen toimeentulonsa turvaamista,
 • henkilö, joka omistaa yhden huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet asunto-osakeyhtiössä tai muunlaisessa asuntoyhtymässä, katsotaan vuokralaiseen verrattavaksi, jos asianomaisen tavoitteet ovat vuokralaisen etujen mukaiset,
 • liiton toimintaan voivat jäsenten lisäksi osallistua hallituksen hyväksymät rekisteröimättömät vuokralaisten yhteenliittymät kuten talotoimikunnat ja asukastoimikunnat, jotka hyväksyvät liiton toimintaperiaatteet, ellei alueella ole jo toimivaa vuokralaisyhdistystä. Vuokralaisten yhteenliittymillä tulee olla liittoon ilmoitettu yhdyshenkilö,
 • kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä liittokokouksessa kutsua henkilö, joka on edistänyt merkittävästi liiton toimintaa.

4§ Jäseneksi ottaminen ja jäsenen eroaminen tai erottaminen

 • jäseneksi ottamisesta päättää hakemuksesta liiton hallitus,
 • jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta liittokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi,
 • eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden päätyttyä, jolloin eroamisilmoitus on jätetty,
 • hallitus voi erottaa jäsenen liitosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättää täyttämättä ne velvoitteet, joihin jäsen on liittyessään sitoutunut tai on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enää muutoin täytä jäsenyyden ehtoja,
 • erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamisasia liittokokouksen tarkastettavaksi ja hakea siihen muutosta jättämällä asiasta valituskirjelmä liiton hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

5§ Jäsenmaksut

 • jäsenmaksun suuruuden sekä kantotavan päättää liittokokous tai sen valtuuttamana hallitus,
 • varsinaisilla jäsenillä (jäsenyhdistykset), ja oikeuskelpoisilla yhteisöillä voi olla erisuuruiset jäsenmaksut,
 • kannattavat jäsenet (sekä luonnolliset henkilöt että yhteisöt) maksavat hallituksen määräämän jäsenmaksun,
 • eronnut tai erotettu jäsen maksaa jäsenmaksunsa sen vuoden loppuun, jona jäsen on eronnut liitosta,
 • kunniapuheenjohtajat ovat liiton vapaajäseniä

6§ Liiton kokoukset

 • päätäntävaltaa liitossa käyttävät liittokokouksessa saapuvilla olevat jäsenyhteisöjen edustajat, jonka lisäksi liittokokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
 • liittokokous pidetään joka toinen vuosi huhti - kesäkuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana ja paikassa.
 • ylimääräinen liiton kokous pidetään, milloin liiton äänioikeutetuista jäsenistä 1/10 pitää sitä tarpeellisena tahi milloin puolet jäsenyhteisöistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti tehdyllä esityksellä vaatii. Kokouskulut suorittaa liitto, joka perii tähän tarvittavat varat jäsenyhteisöiltään.

7§ Liittokokouksen koollekutsuminen

 • liittokokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjallisella kokouskutsulla vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta,
 • liittokokouksessa esitettävät asiat lähetetään hallituksen esittämässä muodossa jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen liittokokousta.

8§ Edustus- ja äänivalta liittokokouksessa

Edustusoikeus määräytyy liittokokousta edeltävän vuoden maksaneiden jäsenten määrän perusteella seuraavasti:

- vuokralaisyhdistyksellä, jonka jäsenmäärä on:
      alle 100                          1 edustaja
      100 - 199                       2 edustajaa
      200 - 399                       3 edustajaa
      400 - 999                       4 edustajaa
     1.000 - 2.999                  5 edustajaa
     3.000 - 9.999                  6 edustajaa
     10.000 - tai enemmän    7 edustajaa

- muulla yhteisöillä, jonka jäsenmäärä on:
      alle 50.000                      1 edustaja
      50.000 - 99.999              2 edustajaa
      100.000 - 199.999          3 edustajaa
      200.000 - 499.999          4 edustajaa
      500.000 - tai enemmän  7 edustajaa

 

Muulla jäsenyhteisöllä on oikeus lähettää 1 edustaja.
Edustajalla tulee olla jäsenjärjestön antama valtakirja.
Kullakin edustajalla on yksi ääni.

Lisäksi:

 • liiton hallituksella on oikeus kutsua kokouksen seuraajiksi kannattajajäseniä ja yhteistyökumppaneita,
 • kunniapuheenjohtajilla sekä kutsutuilla seuraajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

9§ Hallitus

 • liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat liittokokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 5-8 muuta varsinaista jäsentä ja 3-5 varajäsentä,
 • hallituksen toimikausi on liittokokousten välinen aika,
 • hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tai heidän toimeksiannostaan toiminnanjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat,
 • hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet varsinaisten jäsenten määrästä,
 • äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa,
 • hallitus ottaa ja erottaa liiton tarvitsemat toimihenkilöt sekä päättää näiden työehdoista,
 • hallitus voi nimittää työvaliokunnan ja muita apuelimiä valmistelemaan hallitukselle tehtäviä päätösesityksiä sekä tekemään hallituksen määräämiä muita tehtäviä.

10§ Liiton vuosikertomukset ja tilit

 • hallitus laatii vuosittaisen vuosikertomuksen liiton toiminnasta viimeistään helmikuun loppuun mennessä,
 • liiton tilinpidon hoitaa hallituksen määräämä henkilö tai tilitoimisto,
 • tilit päätetään kalenterivuosittain ja on tilinpäätös liitteineen hallituksen hyväksymänä jätettävä tilintarkastajille ennen helmikuun loppua ja näiden palautettava tilit lausuntoineen viimeistään maaliskuun 15 päivään mennessä,
 • hallituksen tulee esittää vuosikertomukset ja tilit mukaan lukien tilintarkastajain lausunto liittokokoukselle myös niiltä vuosilta, jolloin ei liittokokousta pidetä,
 • tilien lopullisen hyväksymisen päättää liittokokous.

   

11§ Liittokokous

Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeudet hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettujen valtakirjojen perusteella
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi
6. esitetään vuosikertomukset liittokokouskaudelta
7. esitetään tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot liittokokouskaudelta
8. päätetään vuosikertomusten vahvistamisesta
9. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
10. esitellään liiton toimintaohjelma ja tulo- ja menoarvio tulevalle liittokokouskaudelle
11. hyväksytään toimintaohjelma ja tulo- ja menoarvio tulevalle liittokokouskaudelle
12. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
13. päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista ja muusta korvauksesta
14. päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista
15. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 5-8 varsinaista ja 3-5 varajäsentä
16. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
17. käsitellään liiton jäsenten esittämät asiat ja hallituksen niihin antamat lausunnot
18. päätetään liittokokouksen koollekutsumisesta sääntöjen 7§ edellyttämällä tavalla
19. käsitellään muut mahdolliset asiat
20. kokouksen päättäminen

 

12§ Nimenkirjoitus

 • liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi määrätä jonkun muunkin henkilön kirjoittamaan liiton nimen yksin.

13§ Muita säännöksiä

 • hallituksen tulee huolellisesti valmistella liiton päätöksiksi tulevat asiat ja pyrkiä yhtenäisyyteen kaikissa liiton periaatteita koskevissa asioissa
 • hallintoelinten kokoonpanossa liiton on pyrittävä siihen, että niihin tulisi riittävästi asuntopolitiikkaa ja asunto-oloja tuntevia henkilöitä

14§ Sääntöjen muuttaminen

 

 • päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä varsinaisessa tai ylimääräisessä liittokokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Liiton purkamispäätöksen voimaantulemiseksi vaaditaan lisäksi, että kahden kuukauden kuluessa pidetty uusi kokous samoin vähintään 2/3:lla annetuista äänistä päätöksen hyväksyy.
 • Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, on sen varojen ylijäämä luovutettava liittokokouksen päättämällä tavalla käytettäväksi liiton näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien edistämiseen.

15§ Jäsenoikeudet

 • saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.