Kirjallisuutta

Kiinteistöalan Kustannuksen valikoimasta löytyy kattava lukupaketti vuokra-asioista kiinnostuneille. Olemme koonneet tähän joukon teoksia, joiden avulla voi syventää osaamistaan vuokra-asumisen saralla. Kirjoja voit ostaa hyvin varustelluista kirjakaupoista sekä Kiinteistöalan Kustannuksen omasta verkkokaupasta osoitteessa www.kiinkust.fi/kirjakauppa

Lisäksi Kiinteistöalan Kustannuksen verkkosivuilta löytyvästä lomakepalvelusta saa kätevästi erilaiset lomakkeet esimerkiksi asuinhuoneiston vuokrasopimusta varten.

 

Hyvä vuokrasuhde - käytännön opas asunnon vuokrauksesta

(Virpi Hienonen, Helena Kinnunen ja Anne Viita)

Vuokralla asuu kolmannes suomalaisista. Toisaalta moni omistaa huoneiston sijoitusmielessä ja vuokraa sitä. Toimiva ja luottamukseen perustuva vuokrasuhde on sekä vuokralaisen että vuokranantajan etu.

Hyvä vuokrasuhde on selkeä käytännön opas asunnon vuokraamiseen ja vuokrasuhteen hoitamiseen tasapuolisesti sekä vuokralaisen että vuokranantajan näkökulmasta. Opas soveltuu myös aravavuokrataloihin.

Kirjan ovat kirjoittaneet yhteistyössä Suomen Kiinteistöliiton, Vuokralaisten Keskusliiton ja RAKLIn asiantuntijat. Oppaassa on otettu huomioon Hyvä vuokratapa (2008) -suositus.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

(Ari Kanerva ja Petteri Kuhanen)

Toinen, vuoden 1995 painoksesta ajantasaistettu laitos. Teoksessa kommentoidaan pykälä pykälältä laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (31.3.1995/481). Kirjassa on runsaasti oikeustapauksia: kaikki lain voimassa ollessa annetut hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden ratkaisut on käyty läpi ja suuri osa niistä kommentoitu kirjassa. Lisäksi mukaan on valittu sellaisia aikaisemman lain aikaisia ratkaisuja, joilla on vielä merkitystä uuden lain aikana.

Kirjassa selostetaan myös oikeudenkäyntikäytäntö huoneenvuokra-asioissa asunto-oikeuksien lakkauttamisen jälkeen. Lisäksi kirjassa on oma lukunsa ulosottolain myötä uudistuneesta häätömenettelystä sekä takavarikosta. Samoin selostetaan uusiutuneet saamisen vanhentumista koskevat säännökset.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta on asiantunteva, ymmärrettävä ja perusteellinen lakikommentaari yhtä hyvin suurille kuin pienillekin vuokranantajille, jokaiselle vuokralaiselle sekä huoneenvuokra-asioiden parissa työskenteleville ammattilaisille.

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta

(Ari Kanerva ja Petteri Kuhanen)

Huoneenvuokralainsäädännön uudistuessa säädettiin liikehuoneistoja varten oma laki. Tämä kommentaariteos on laadittu helpottamaan lain tulkintaa ja opastamaan molempia osapuolia ongelmattomiin vuokrasuhteisiin. Pykäläkommentaariosuuden lisäksi kirjassa on lyhyt historiallinen katsaus sekä selostus oikeudenkäyntimenettelyistä ja mallitäytettyjä sopimuslomakkeita.

Tähän kolmanteen laitokseen on koottu runsaasti liikehuoneistojen vuokrasuhteiden ongelmakohtia selventäviä ratkaisuja. Uusia ratkaisuja on tullut erityisesti hovioikeuksista. Uusien tapausten lisäksi kirjaan on valikoitu hovioikeuksista myös aikaisempia tapauksia koko lain voimassaoloajalta ja lisätty niitä kommentaarin konkreettisiksi esimerkeiksi.

Itse laissa liikehuoneiston vuokrauksesta on vain vähäisiä muutoksia, mutta muussa lainsäädännössä on tapahtunut aihepiiriin vaikuttavia uudistuksia. Keskeisimmät niistä ovat asunto-oikeuksien lakkauttaminen ja sen myötä muuttunut oikeudenkäyntimenettely, vanhentumissäännöstön uusiutuminen sekä uudistunut häätömenettely. Näiltä osin kirja on kokonaan uudelleen kirjoitettu. Myös kirjan liitteenä olevat mallitäytetyt lomakkeet on uudistettu.

Kirjoittajina toimineet Ari Kanerva ja Petteri Kuhanen ovat huoneenvuokralainsäädännön parhaita asiantuntijoita. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta -kirja on tärkeä käsikirja jokaiselle liikehuoneistojen vuokra-asioita hoitavalle.